Podsklad ALTA INDIA

Pristop
Kliknite na graf gibanja VEP za podrobnejši prikaz.
ALTA INDIA
ISIN: SI0021400781
Skladi.com oznaka: mpin

Prejšnje ime sklada

MP-INDIA.SI

Družba za upravljanje

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.

Sintetični kazalnik tveganja

7
Visoko nihajni - Delnice
Delniški vzajemni skladi, ki so v preteklosti beležili visoke nihajnosti. Zastopani so delniški vzajemni skladi, ki pokrivajo ciklične panoge, trge v razvoju in obrobne trge.

Tip, Regija / sektor

Tip: Delniški
Regija / sektor: Rastoi trgi

Vstopni strošek

4,00%

Izstopni stroški

Prvih 6 mesecev od dneva vplačila 2%,
po 6 mesecih 0%

Upravljalska provizija

2,40 %

Pretekli donosi

VEP: 56,82 EUR na dan 21.02.2018
Dnevni premik: + 0,68
Letos: -6,65
Eno leto: + 0,41
Tri leta: -2,79
Pet let: + 47,41

Banka skrbnica in strošek bank

Banka Koper d.d. ( 0,05 %)

Naložbena politika

ALTA INDIA (MP-INDIA.SI) je regijski sklad. Najmanj 75 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje izdajateljev, ki opravljajo večino ali pretežen del svoje dejavnosti v Indiji. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 25 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga. Cilj sklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.

Primerjaj z drugim skladom


Dokumenti

Prospekt z vključenimi pravili
Ključni podatki za vlagatelje